Вы находитесь на новом сайте Olelukoe
Если вы заметите ошибку или некорректно работающий элемент просьба сообщить на email info@olelukoe.ee
или отправить сообщение по ссылке
reg 80322752
MTÜ Olelukoe missioon ja arengustrateegia
MTÜ OLELUKOE
Meie eesmärgiks on:
1. laste ja noorte emotsionaalne,vaimne ja intellektuaalne areng,erivajadustega lapsi ühiskonda integreerimine;
2. tervisliku eluviisi ja pereväärtuste arendamine ja propageerimine;
3. rahvakunsti ja traditsioonide levitamine,mitmekesisuse väärtustamine,eesti keelt ja vene keelt kõnelevate noorte isoleerituse vähendamine,nende kaasamine ühistegevusse;
4. Eesti ajalugu ja kultuuri tutvustamine vene keelt kõnelevatele kooliõpilastele,vähetuntud kohtade avastamine Eesti elanikele,kelle emakeeleks on vene keel,Eestimaaga seadistumine.

Esimene eesmärk: Laste ja noorte emotsionaalne,vaimne ja intellektuaalne areng,erivajadustega lapsi ühiskonda integreerimine. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldame projektlaagreid,seminaare ning üritusi.
Laager toimub Lahmuse mõisas Viljandimaal juba teist aastat järjest. See on mõeldud lastele vanuses 7-16 aastat. Laagri baasil on loodud erivajadustega laste eakaaslaste seltskonda integreerumise programm. Eelmisel aastal meil õnnestus võtta laagrisse tasuta 11 last,kelle seas olid ratastooliga liikuvad lapsed,lastekodu lapsed ning vanemateta jäänud lapsed. Laagri territooriumil asub taastusravikeskus,kus iga laps saab raviprotseduure haiguste vältimiseks. Kahjuks erivajadustega laste vanemad sageli pole võimelised maksta oma laste kvaliteetse puhkuse ja haiguste ennetamise eest. Seepärast arvame,et mõistlikum oleks teha seda heategevuslikult. Soodustatud grupp:erivajadustega lapsed,vanemateta lapsed,lapsed lastekodudest ja väikese sissetulekuga perekondadest. Sellel suvel plaanime korraldada samasugust projektlaagri ning sooviks suurendada soodustatud grupist laste arvu.
Teine eesmärk: tervisliku eluviisi ja pereväärtuste arendamine ja propageerimine. Saavutamiseks:korraldame perepäevi,kogupereüritusi,seminare. Perepäevi korraldame juba kolmandat aastat. Oleme seisukohal,et seda on vaja perekonna ühteliitumiseks,põlvkondade vaheliste seoste loomiseks,ühise loomingulise tegevuse arendamiseks,perekonna usaldusväärsete suhete tugevdamiseks. Kaasaegses maailmas aeg suhtlemiseks perekonnaliikmete vahel on piiratud,tekib võõrdumus perekonna suhtlemises,perekonna väärtused muutuvad tähtsusetuks. Kõik see viib probleemidele:passiivsus,alkohol,narkootikumid. Oma programmide raames püüame hoida perekonda,et tugevdada emotsionaalsed seosed ning usaldusväärsust perekonnaliikmete vahel.
Kolmas eesmärk:rahvakunsti ja traditsioonide levitamine,mitmekesisuse väärtustamine,eesti keelt ja vene keelt kõnelevate noorte isoleerituse vähendamine,nende kaasamine ühistegevusse;
Seoses sellega korraldame üritusi vene ja eesti kultuuri uurimiseks,integratsiooniprojekte,kuhu kaasatakse Eestis elavaid erinevate rahvuste noori. Eesti keelt ja vene keelt kõnelevad noored tihti üldse ei suhtle omavahel,mis vaesestab ühiskonda. Tahaks,et nad saaks ise aru,et mitmekultuursus ja paljurahvuselisus-on meie rikkus,see on ühiskonna parem pool ja see teeb meie elu huvitavamaks ning mitmekesisemaks.
Neljas eesmärk:Eesti ajalugu ja kultuuri tutvustamine vene keelt kõnelevatele kooliõpilastele,vähetuntud kohtade avastamine Eesti elanikele,kelle emakeeleks on vene keel,Eestimaaga seadistumine. Selleks korraldame ekskursioone,seiklus- ja interaktiivseid mänge vene keelt kõnelevatele koolilastele. Paljudes Eesti muuseumides pole vene keelt räägivaid giide ning venekeelseid programme,mis vähendab materjalist arusaamise võimalust (õpilaste poolt),kõige rohkem raskusi tekib 1.-8.-ndate klasside õpilastel. Omalt poolt õpetame giide ja viime läbi koostööd Eesti muuseumidega. Vene koolide õpilased väga harva külastavad Kesk-,Lõuna- ja Lääne-Eestit,on olemas palju huvitavaid objekte,mis on seotud Eesti kultuuri ja ajalooga,mida venekeelsed grupid ei külasta üldse. Pidevalt töötame selliste kohtade populariseerimise kallal. Seda on vaja selleks,et tõhustada emotsionaalset sidet noorte ja riigi,kus nad on sündinud,vahel. Iga aasta saadab MTÜ ekskursioonidele mööda Eestimaad rohkem kui 100 õpilasgruppi.
Visioon:
Loodame,et tulevikus on
  • Lapsed ja noored on intellektuaalselt,vaimselt ja emotsionaalselt arenenud,erivajadustega lapsed tunnevad end ühiskonnas vabalt ja hubaselt.
  • Inimesed hindavad tervislikku eluviisi ja perekondlikke väärtusi,veedavad vaba aega koos,peavad teineteisest lugu.
  • Noored tunnevad ning väärtustavad oma rahvuskultuuri ja kombeid ning samuti väärtustavad kõrval elavate rahvaste kultuure,meelsasti osalevad ühistes üritustes.
  • Vene õppekeelega koolide õpilased teavad oma riigist rohkem,sama tihti külastavad muuseume ja teisi tähenduslikke kohti kui ka nende eestlastest eakaaslased.

Arendusstrateegia:Mida meie mittutulundusühing kavandab teha eesmärkide saavutamiseks
Punkt 1. laste ja noorte emotsionaalne,vaimne ja intellektuaalne areng,erivajadustega lapsi ühiskonda integreerimine;
2015-2016 Korraldada projektlaagri,kus osaleb 204 (2015.a) ja 340 (2016.a) noort vanuses 7-16 aastat,sealhulgas 10% nendest erivajadustega lapsed. Erivajadustega lapsed puhkavad laagris kas tasuta või soodushinnaga.
2017-2020 Korraldada püsilaagrit,kus osaleb kuni 500 noort,sealhulgas 10%- soodustatud grupp
Selleks on vaja:
- leida finantseerimisallikaid soodustatud grupi osavõtukulude katmiseks (finantseerimisfondid, sponsorid:ettevõtted, ühingud ja eraisikud,omafinantseering (MTÜ poolt teenitud raha),
- Laagris kasutatava mitteformaalse õppe metoodika arendamine,täiendamine ning levitamine
- Laagripersonali professionaalne kasv ja pidev täiendõpe
- Sihtrühma ja soodustatud grupi informeerimine projektist,kasutades kõike võimalikke infokanaleid
- koostöö organisatsioonide ja isikutega,kes on huvitatud MTÜ eesmärkide saavutamises
2015-2020 Laagri tegevuse väljaspoolt plaanime:
- Alustada projekti „Hooliv meeskond“,kus on kaks suunda
- Meeskonnamängud ja üritused,emotsionnalintellekti ja tolerantsuse arendavad mängud kooliklasside jaoks. Sihtgrupp:klassigrupid. Soodustatud grupp:5.-8.-ndate klasside noored (kõige probleemsem vanus). Oodatav osalejate arv- 40 õppeklassi 2015-2017aa.
- Seminarid ja treeningud õpetajate ja vanemate jaoks
- Leida lisafinantseerimisallikaid projekti soodustamiseks just soodustatud grupi jaoks.
- Koostöö pilootprojekti „Hooliv klass“ autoritega:Euroopa Noored ja ENTK
Meie üritustes ja prograamides luua noortesõbralikku keskkonda,kust võivad osa võtta ka soodustatud grupi noored.

Punkt 2. Mida teha,et inimesed hindaksid tervislikku eluviisi ja perekondlikke väärtusi,veedaksid vaba aega koos,peaksid teineteisest lugu
2015-2020
- Igal koolivaheajal pakkuda põnevat,loomingulist ja õpetavat ürituste programmi,kus võib osaleda koguperega. Tänapäeval osalejate arv on 300-600 inimest aastas. Plaanime osalejate arvu kasvu kuni 20%.
- Tervisliku elu propageerimine üritustel,sotsvõrkudes ja perepäevadel
- koostöö organisatsioonide ja isikutega,kes on huvitatud MTÜ eesmärkide saavutamises
- Perepäevade korraldamine vähemalt kord aastas (4-5 päeva),kus nii lapsed kui ka vanemad aktiivselt osalevad mängudes,matkadel,spordi- ja loomingulistes üritustes,arutavad põlvkondade vahelisi probleeme ja rõõme. Perepäevadel osaleb vähemalt 30 inimest.
- Projekt „ Loomingulised pühapäevad“,kus igaüks võib pakkuda põnevat tegevust ning leida kaaslasi. Plaanis teha neid 2 korda aastas pühapäeviti,kust võib osa võtta 200-300 inimest
- Projekt „Tunne oma kodumaad“- osalevad Eestis elavad pered,projekti raames tutvustatakse Eesti vaatamisväärsustega,Eestimaa erilisusega ning reisi ajal toimuvad ka ühised tegevused ja mängud. 2015. aastal plaanime korraldada 5 reisi,kus osaleb kuni 210 inimest.
- 2016-2020 Projekt «Kes on meie naabrid?“ – perereisid naabrimaadele,kus uuritake naabrimaa kultuuri ja traditsioone,samal ajal ka oma meeskonna naabripere traditsioone. Kavatseme korraldada 3 reisi aastas,kuni 45 inimest iga reisi kohta.

Punkt 3 rahvakunsti ja traditsioonide levitamine,mitmekesisuse väärtustamine,eesti keelt ja vene keelt kõnelevate noorte isoleerituse vähendamine,nende kaasamine ühistegevusse
- Vene rahvakultuuri tutvustamisürituste läbiviimine:„Jõulud vene moodi“ (toimuvad alates 2011. a),rahvakunsti ja kostüümi töötubade korraldamine,uus projekt „ Vene õhtud“ .
- 2016-2017 õppeaastas plannime teha programmi koolide jaoks „Vene laulud ja tantsud“ koostöös folkloorkollektiividega „Bõlitsa“ ja „Sirin“.
- Eesti rahvakultuuri tutvustavatest projektidest teavitamine,koostöö organisatsioonide ja isikutega,kes on huvitatud MTÜ eesmärkide saavutamises
- 2015-2016 plaanime Erasmus+ programmi järgi eestisiseseid noortevahetusi regioonides:Harjumaa,Põltsamaa,Viljandimaa,Lõuna-Eesti.
- Ühistegevuseks eesti ja vene keelt kõnelevate noorte jaoks on plaanitud:integratsiooniprojektid,avalikud üritused,mis toimuvad kahes-kolmes keeles.
- Keelteprojektlaagrid. 2015 a toimub esimene kord projektlaager Põltsamaal,kus on ka plaanitud koostöö kohalike noortega. Loodame jätkutegevusele.

Punkt 4. Eesti ajalugu ja kultuuri tutvustamine vene keelt kõnelevatele kooliõpilastele,vähetuntud kohtade avastamine Eesti elanikele,kelle emakeeleks on vene keel,Eestimaaga seadistumine.
- MTÜ Olelukoe korraldab rohkem kui 20 ajalugu ja kultuuri tutvustava autoriprogrammi vene koolilaste jaoks kogu Eestis. Meie peamised osalejad on 1.-6.ndate klasside õpilased. Plaanis on luua veel rohkem õppeprogramme tavalise sihtrühma jaoks,samuti 6.-9.-ndate klasside õpilastele ja gümnaasiumi õpilastele.
- Haridusprogrammide koostamisel lähtume noorte aktiivsuse põhimõttest:uue informatsiooni ülevõtus osalevad ka emotsioonid,interaktiivne tegevus ja hea tuju.
- Pidevalt otsime uusi huvitavaid kohti ja tegevusi kogu Eestis,et kaasata siia noori,teeme koostööd Eesti muuseumidega. Tegutseme edasipidi valitud suunas.
- Iga aasta meie ekskursioone ja õppe/mänguprogramme külastab rohkem kui 3500 last,2020 a plaanime kahekordistuda osalejate arvu.
- Korraldame treenidguid ja seminare giididele,kes tahavad töötada noortegruppidega. Panime endale eesmärgiks töötada välja kutsestandart giidi-noorsotöötaja jaoks.