Вы находитесь на новом сайте Olelukoe
Если вы заметите ошибку или некорректно работающий элемент просьба сообщить на email info@olelukoe.ee
или отправить сообщение по ссылке

Suvepuhkuse korraldamise üldtingimused laagris OleLukoe

kehtivad alates 01.03.2023

 1. Käesolevad tingimused kehtivad MTÜ Olelukoe vahel, registreerimiskood 80322752, esindajana tegutseb põhikirja alusel juhatuse liige Tatiana Glukmann, edaspidi nimetatakse "Teenusepakkuja" ja alaealise lapse seadusliku esindaja, edaspidi nimetatakse "Tellijaks".
 2. Üldtingimuste ese
 3. Teenusepakkuja pakub teenuseid isikute puhkuse korraldamiseks, siin nimetatud "lapseks" OleLukoe suvelaagris ja tellija maksab nende teenuste eest.
 4. Poolte kohustused
 5. Teenusepakkuja kohustused:
 6. - Puhkuse korraldamise teenuse osutamine lapsele OleLukoe laagris vastavalt tellija esitatud taotlusele.
 7. - Tutvustada tellijat pakutavate teenuste paketiga: majutustingimused, toitlustus, asjade hoidmise tingimused (rõivad, jalatsid jne), puhkuse tingimused ja meditsiiniteenused (avaldatud veebisaidil olelukoe.ee).
 8. - Vastu võtta lapse laagrisse saabumine tellijalt määratud registreerimislehel ja paigutada nad laagrisse.
 9. - Rühmitada arvestades lapse vanust, soo, kohtade olemasolu tubades ja rühma suurust. Sõpradega koos majutamise soove ei pruugita alati arvesse võtta.
 10. - Tagada lapsele vajalikud materjalsed tingimused puhkuseks (voodi, voodipesu, isiklike asjade hoidmise koht) laagris viibimise ajal.
 11. - Järgida kavandatud kultuuri-, spordi- ja meelelahutusüritusi.
 12. - Tagada laagri tehniliste süsteemide normaalne toimimine.
 13. - Järgida tuleohutuse ja sanitaarnõudeid.
 14. - Nõuda lapse isikliku hügieeni ja ohutusreeglite järgimist.
 15. - Tagada lapse isiklike esemete (mobiiltelefonid, elektroonilised mängud jne) usaldusväärne hoidmine, mis on antud hooldaja hoiule.
 16. Tellija kohustused:
 17. - Teenusepakkuja teenuste tasumine vastavalt esitatud arvele ja maksegraafikule. Makse sooritamisel peab tellija märkima makse selgitusse teenusepakkuja väljastatud arve numbri ja lingi numbri.
 18. - Lapse andmete ja terviseseisundi usaldusväärsete andmete esitamine teenusepakkujale, sealhulgas ankeedi täitmine registreerimisel.
 19. - Tagada lapsele vajalike riiete ja isikliku hügieeni esemete olemasolu.
 20. - Teavitada last kõigi laagri reeglite, päevakorra, traditsioonide, eakaaslaste ja personali austamise, keskkonna kaitse ja nende rikkumise eest vastutuse järgimise vajadusest; käitumis- ja isikliku ohutuse reeglite järgimine; materjalne vastutus kahju eest organisatsioonidele ja füüsilistele isikutele, kes teenust osutavad.
 21. - Tutvustada last vara/ravimite hoiustamise reeglitega laagris viibimise ajaks:
 22. - Raha, kui laps toob selle laagrisse, hoitakse lapsel endal; Teenusepakkuja esindajad ei vastuta raha säilimise eest;
 23. - Hooldajale antakse hoidmiseks mobiiltelefon, mida väljastatakse 2 korda päevas pärast hommikusööki ja õhtusööki või vajadusel.Ravimite hoiustamiseks arstile antakse kõik ravimid (välja arvatud inhalaatorid), mida arst väljastab lapsele tellija poolt ankeedis esitatud ravimi manustamise graafiku alusel või vastavalt arsti otsusele;
 24. Hüvitada isiklikku ja varalist kahju, mis on põhjustatud lapse süütegudest.
 25. Tagada teenusepakkuja poolt määratud tähtaja jooksul lapse laagrist väljumine vastavalt 5.5.1 ja/või 5.5.2 punktis määratletud juhtudele;
 26. Esitada teenusepakkujale arsti poolt kinnitatud või oma allkirjaga tervisetõend või deklaratsioon lapse tervisliku seisundi kohta.
 27. Broneerimine ja maksetingimused
 28. Tellijal on õigus broneerida koht märgitud vahetuses. Broneering tähendab koha tagamist vahetuses lapsele.
 29. Broneering loetakse täidetuks, kui tellija täidab registreerimisvormi teenusepakkuja veebilehel, saab registreerimise kinnituse e-kirja teel ja tasub vastavalt 3.4 punktis sätestatud tingimustele.
 30. Teenusepakkuja jätab endale õiguse broneering tühistada ja teenusest ühepoolselt loobuda, kui tellija ei tasu õigeaegselt vastavalt 3.4 punktis sätestatud tingimustele. Sellisel juhul kaotab laps koha registreeritud vahetuses.
 31. Tellija tasub teenusepakkujale esitatud arve alusel järgmiselt ühel järgmistest võimalikest viisidest:
 32. Ühekordne makse arve summast 100% sularahas või ülekandega 3-14 tööpäeva jooksul alates arve esitamise hetkest; või
 33. Kahe makse korral, kus:
 34. 50% arve summast tasutakse registreerimise ajal sularahas või ülekandega 3-14 tööpäeva jooksul alates arve esitamise hetkest; ja
 35. 50% arve summast tasutakse mitte hiljem kui 21 kalendripäeva enne valitud registreerimise vahetuse algust;
 36. Kui registreerimise hetkel jääb valitud registreerimise vahetuse alguseni alla 21 kalendripäeva, siis tasub tellija vastavalt 3 tööpäeva jooksul pärast registreerimise esitamist sularahas või ülekandega teenusepakkujale arvel märgitud summa 100% ulatuses.
 37. Tellijal on õigus loobuda vahetusest ja teenusest, teavitades teenusepakkujat kirjalikult:
 38. vähemalt 21 kalendripäeva enne vahetuse algust, mille korral tühistatud vahetuse eest tasutud summa tagastatakse täies ulatuses;
 39. vähemalt 14 kalendripäeva enne vahetuse algust, mille korral tühistatud vahetuse eest tasutud summa tagastatakse 50% ulatuses tühistatud vahetuse maksumusest, eeldusel et tellija täitis nõuetekohaselt oma kohustused vastavalt 3.4 punktile. Kui tellija ei ole teenuse tühistamise hetkeks tasunud teenusepakkujale vähem kui 100% arvel märgitud summast, arvutatakse vastavalt sellele punktile tagastatava summa suurus igal juhul eraldi, eeldusel et tellija peab tasuma teenusepakkujale summa 50% arvel märgitud summast;
 40. Kui teenusest loobutakse hiljem või teenusest loobutakse ja teenusepakkujaga ei sõlmita kokkulepet, tuleb tellijal täita oma kohustused vastavalt 3.4 punktile täies ulatuses ja tellija poolt makstud summat ei tagastata.
 41. Teenuse pakkumise varase lõpetamise korral vastavalt punktile 5.5.2 ja/või tellija algatatud korral perioodil, millel on registreeritud valitud vahetus, ilma mõjuva ja dokumendiga tõendatud põhjuseta, peab tellija täitma oma kohustused vastavalt punktile 3.4 täies ulatuses ning tellija poolt teenusepakkujale makstud summat ei tagastata.
 42. Teenuse osutamise varase lõpetamise korral lapse haiguse tõttu või raske isikliku (perekondliku) olukorra tõttu, mis takistab lapse edasist viibimist laagris (kui laps on juba laagris), ja eespool nimetatud põhjuste lõpetamise dokumentaalse kinnituse olemasolul tagastatakse tellijale summa, mis vastab kasutamata teenuste, alates teenuse osutamise lõpetamise päevast arvutatud toitlustuse maksumusele.
 43. Vahetusele hilinemist päevi ei hüvitata. Kasutamata päevade eest vahetuses teenuste maksumust ei kompenseerita.
 44. Kui laps loobub osaliselt toitlustusest, siis nende kasutamata teenuste maksumust ei tagastata.
LAAGRIS ON KEELATUD: suitsetamine, sealhulgas elektrooniliste sigarettide kasutamine, alkohoolsete ja narkootiliste ainete tarbimine, hoidmine ja levitamine, energiajoogid, iseseisev laagrist lahkumine, ebaseaduslikud tegevused.Administraatoril on õigus saata rikkujad koju, tagastamata puhkuse maksumust.
 1. Isikuandmete töötlemine
 2. Nende teenuste tingimuste aktsepteerimisega kinnitab tellija oma nõusolekut teenuse osutaja ja tema lapse isikuandmete töötlemiseks, samuti annab ta nõusoleku:
 3. lapse foto- ja videomaterjalide jäädvustamiseks tema viibimise ajal vahetuses ning nende materjalide avaldamiseks teenuse osutaja veebisaidil ja sotsiaalmeedias;
 4. teabe ja uudismaterjalide edastamiseks tellijale e-posti teel;
 5. lapse meditsiiniliste andmete töötlemiseks tema elu ja tervise kaitseks ning turvalise keskkonna tagamiseks.
 6. Üldtingimused
 7. Teenusepakkuja vastutab seadusega ettenähtud ulatuses lapse elu, tervise ning lepingukohustuste täitmise eest.
 8. Tellija vastutab kahju eest, mis on põhjustatud lapse poolt, ning lapse ettevalmistamise eest tema viibimiseks lastelaagris.
 9. Teenusepakkujal on õigus:
 10. 5.5.1. lõpetada teenuse osutamine ennetähtaegselt juhul, kui lapsel on täidetud täidlaste ja/või muu nakkushaigus, mis kujutab endast ohtu teiste laagris viibivate laste ja täiskasvanute tervisele;
 11. 5.5.2. lõpetada teenuse osutamine ennetähtaegselt juhul, kui laps rikub kehtestatud reegleid ja nõudeid, sealhulgas kuid mitte ainult suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide tarbimise, hoidmise ja levitamise, iseseisva laagrist lahkumise, ebaseaduslike tegevuste, enda tervise ja/või teenusepakkujate ja/või teiste laste tervisele kahju tekitamise osas;
 12. 5.5.3. nõuda tellijalt kõigi kulude hüvitamist täies ulatuses koos saatjaga lapse transportimiseks tagasi tellija poolt registreeritud aadressile, kui teenuse osutamine lõpetatakse ennetähtaegselt vastavalt punktile 5.5.1 ja/või punktile 5.5.2 ning tellija rikub punkti 2.2.7 tingimusi.
 13. Kui teenuse maksete tasumine ei toimu õigeaegselt, on teenusepakkujal õigus nõuda tellijalt viivise tasumist summas 0,2% iga hilinemispäeva eest, mille jooksul ei ole õigeaegselt tasutud.
 14. Nõustudes nende üldtingimustega teenuse osutamise ja/või arve tasumisega, kinnitab tellija, et ta on tutvunud pakutavate teenuste paketiga (mis on avaldatud olelukoe.ee veebisaidil) ning nõustub seal esitatud tingimustega ja kokkuleppe tingimustega.

Общие условия оказания услуги по организации летнего отдыха в лагере OleLukoe

действуют с 01.03.2023

Настоящие условия действуют между собой MTÜ Olelukoe, регистрационный код 80322752, в лице действующего на основании Устава члена правления Татьяны Глюкманн, в дальнейщем именуемое «Исполнитель» и законным представителем несовершеннолетнего ребенка, в дальнейшем именуемый «Заказчик».
 1. Предмет общих условий
Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха лиц, именуемых здесь «ребенок»
в детском лагере OleLukoe, а заказчик оплачивает эти услуги.
 1. Обязанности сторон
 2. Обязанности исполнителя
 3. Предоставить услугу по организации отдыха ребёнка в лагере OleLukoe согласно оформленной заказчиком заявки
 4. Ознакомить с пакетом предоставляемых услуг: условиями проживания, питания, хранения вещей (одежды, обуви и т.д.), условиями отдыха и медицинского обслуживания (опубликовано на сайте olelukoe.ee)
 5. В указанный на странице регистрации срок принять от заказчика ребенка и разместить в детском лагере.
 6. Расселение составляется с учетом возраста, пола ребенка, наличия мест в комнатах и величины отрядов. Не всегда есть возможность учесть пожелания по проживанию с друзьями.
 7. На период пребывания ребенка в детском лагере обеспечить ему необходимые материальные условия для отдыха (кровать, постельное белье, место для хранения личных вещей).
 8. Проводить предусмотренные планом культурно-спортивные и развлекательные мероприятия.
 9. Обеспечить нормальную работу технических систем лагеря.
 10. Соблюдать нормы пожарной и санитарной безопасности.
 11. Требовать от ребенка соблюдения правил личной гигиены и безопасности.
 12. Обеспечить сохранность личных вещей ребенка, сданных на специальное хранение воспитателю (мобильные телефоны, электронные игры и т.д.).
 13. Обязанности заказчика
 14. Оплатить услуги исполнителя согласно выставленному счёту и графику оплаты. При совершении оплаты заказчик обязан указывать в пояснении платежного поручения номер выставленного исполнителем счета и номер ссылки.
 15. Представить исполнителю достоверные данные о ребенке и состоянии его здоровья, в т.ч. заполнить анкету при регистрации
 16. Обеспечить ребенка необходимыми предметами одежды и личной гигиены.
 17. Уведомить ребенка о необходимости соблюдения всех правил лагеря, режима дня, традиций, уважении сверстников и персонала учреждения, охране окружающей среды и об ответственности за их нарушение; о соблюдении правил поведения и личной безопасности; о материальной ответственности в случае нанесения ущерба организациям и физическим лицам, непосредственно предоставляющим обслуживание.
 18. Ознакомить ребенка с правилами хранения имущества/лекарственных препаратов на период его пребывания в лагере:
 19. деньги, если ребенок привозит их с собой в лагерь, хранятся у ребенка; представители исполнителя не несут ответственности за их сохранность;
 20. на хранение воспитателю сдается мобильный телефон, который выдается 2 раза в день после завтрака и ужина или по необходимости;
 21. на хранение врачу сдаются все лекарственные препараты (исключение составляют ингаляторы), которые выдаются ребенку врачом на основании представленного заказчиком в анкете графика приема лекарственных препаратов или по усмотрению врача;
 22. Возместить личный и имущественный ущерб, причиненный виновными действиями ребенка.
 23. Обеспечить в указанный исполнителем срок вывоз ребенка со смены при наступлении указанного в п. 5.5.1 и/или 5.5.2 случая;
 24. Предоставить исполнителю заверенную врачом или своей подписью справку или декларацию о состоянии здоровья ребенка.
 25. Бронирование и порядок расчетов
 26. Заказчик имеет право на бронирование путевки на указанную при регистрации смену. Бронирование означает обеспечение места в смене для ребенка.
 27. Бронирование считается выполненным, если заказчик заполнил регистрационную анкету на домашней странице исполнителя в Интернете, получил подтверждение регистрации по э-почте и произвел оплату согласно установленным в п. 3.4 условиям.
 28. Исполнитель имеет право аннулировать бронирование и отказаться от исполнения услуги в одностороннем порядке, если заказчик не производит оплату своевременно согласно установленным в п. 3.4 условиям. В этом случае ребенок теряет место в указанной при регистрации смене
 29. Заказчик выплачивает исполнителю сумму на основании выставленного исполнителем счета следующим образом одним из возможных способов:
 30. одним платежом в размере 100% от указанной в выставленном счёте суммы наличными деньгами или путем перечисления в течении 3-14 рабочих дней с момента выставления счета; или
 31. или двумя платежами, при этом:
 32. 50% от указанной в выставленном счёте суммы выплачивается при оформление регистрации наличными деньгами или путем перечисления в течении 3-14 рабочих дней с момента выставления счета; и
 33. 50% от указанной в выставленном счёте суммы выплачивается не позднее чем за 21 календарный день до начала выбранной при регистрации смены;
 34. Если на момент оформления регистрации до начала выбранной при регистрации смены остается менее чем 21 календарный день, то заказчик выплачивает исполнителю указанную в выставленном счёте сумму в размере 100% путем перечисления или по отдельной договоренности наличными деньгами в течение 3 календарных дней с момента оформления регистрации.
 35. Заказчик имеет право отказаться от смены и отказаться от услуги, уведомив исполнителя письменно:
 36. не менее чем за 21 календарных дней до начала смены, при этом внесенная заказчиком исполнителю сумма за отмененную смену подлежит возврату в полном объеме;
 37. не менее чем за 14 календарных дней до начала смены, при этом внесенная заказчиком исполнителю сумма за отмененную смену подлежит возврату в размере 50% от стоимости отмененной смены при условии, что заказчик выполнил надлежащим образом свои обязательства, установленные п. 3.4. Если заказчик к моменту отказа от оказываемой услуги внес исполнителю менее 100% указанной в выставленном счёте суммы, то размер возвращаемой на основании данного пункта суммы рассчитывается в каждом случае отдельно с учетом того, что заказчик обязан внести исполнителю сумму в размере 50% от указанной в выставленном счёте суммы;
 38. В случае более позднего отказа от смены и отказа от услуги или в случае незаезда ребенка на смену заказчик обязан выполнить свои указанные в п. 3.4. обязательства в полном объеме, и внесенная заказчиком исполнителю сумма не подлежит возврату.
 39. В случае досрочного отказа от услуги на основании п. 5.5.2 и/или по инициативе заказчика в период указанной в выбранной при регистрации смены без наличия уважительных и документально подтверждаемых причин, заказчик обязан выполнить свои указанные в п. 3.4. обязательства в полном объеме, и внесенная заказчиком исполнителю сумма не подлежит возврату.
 40. В случае досрочного прекращения оказания услуги в связи с болезнью ребенка или в результате стечения тяжелых личных (семейных) обстоятельств, препятствующих дальнейшему пребыванию ребенка в лагере (если ребёнок уже находится в лагере), и при наличии документального подтверждения указанных выше причин прекращения оказания услуги возврату заказчику подлежит сумма в размере стоимости неиспользованных ребенком услуг питания, рассчитанной со следующего после прекращения оказания услуги дня.
 41. Дни опозданий на смену не восстанавливаются. Стоимость неиспользованных дней в смене не компенсируется.
 42. В случае если ребенок частично отказывается от услуг по питанию, стоимость этих неиспользованных услуг возврату не подлежит.
 43. В ЛАГЕРЕ ЗАПРЕЩЕНО:  курение в т.ч. электронных сигарет, употребление, хранение и распространение алкогольных и наркотических веществ, энергетических напитков, самостоятельный уход из лагеря, противоправные действия.
Администрация лагеря имеет право отправить нарушителя домой, не возвращая стоимости путевки.
 1. Обработка личных данных
 2. Принятием данных условий оказания услуги заказчик подтверждает свое согласие на обработку исполнителем его личных данных и личных данных ребенка, а также дает согласие:
 3. на фото- и видеосъемку ребенка во время его пребывания на смене, а также на опубликование этих материалов на странице и в социальных сетях исполнителя;
 4. на предоставление заказчику информации и новостных материалов через адрес э-почты;
 5. на обработку медицинских данных ребенка для защиты его жизни и здоровья, а также в целях обеспечения безопасной для него среды.
 6. Общие положения
 7. Исполнитель несет предусмотренную законом ответственность за жизнь, здоровье ребенка, а также за исполнение договорных обязательств.
 8. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный ребенком, а также за надлежащую подготовку к пребыванию ребенка в детском лагере.
 9. Исполнитель имеет право:
5.5.1. прекратить оказание услуги досрочно в случае выявления у ребенка педикулеза и/или иного инфекционного заболевания, представляющего угрозу здоровью других находящихся в лагере детей и взрослых;
5.5.2. прекратить оказания услуги досрочно в случае нарушения ребенком установленных правил, требований, в т.ч. но не только в случае курения, употребления, хранения и распространения алкогольных и наркотических веществ, самостоятельного ухода из лагеря, противоправных действий, причинения вреда здоровью себе и/или представителям исполнителя и/или другим детям;
5.5.3. требовать от заказчика возмещения расходов в полном объеме на транспортировку с сопровождением ребенка до указанного при регистрации адреса заказчика в случае, если оказание услуги прекращается досрочно на основании п. 5.5.1 и/или п. 5.5.2, и заказчик нарушает положения п. 2.2.7 данный условий оказания услуги.
 1. В случае несвоевременной оплаты предусмотренных условиями оказания услуги платежей, исполнитель имеет право требовать от заказчика уплаты пени в размере 0,2% от суммы неуплаченных своевременно платежей за каждый день просрочки.
 2. Согласием с данными общими условиями оказания услуги и/или оплатой счета Заказчик подтверждает, что ознакомлен с пакетом предоставляемых услуг (опубликованных на сайте olelukoe.ee) и согласен с приведенными там условиями и условиями Соглашениия.